Slnečnica-olejnina s potenciálom

Slnečnica je plodina s veľkým ekonomickým potenciálom. Aj napriek absencii komplexného spracovateľského priemyslu na Slovensku, má táto jarná olejnina stále významné postavenie v osevnom postupe. Neustále rastúci spotrebiteľský dopyt po kvalitnom rastlinnom oleji vytvára priestor pre pestovanie HiOl hybridov s vysokým podielom kyseliny olejovej. ES Tectonic HO CL právom patrí medzi overené hybridy tejto špecifickej kategórie. Jedná sa o stredne neskorý hybrid so silnou genetikou šľachtiteľa EURALIS. Renesanciu v poslednom období, do určitej miery, prežívajú pásikavé slnečnice s uplatnením v kŕmnych zmesiach pre drobnochovateľov. Aj keď klasické slnečnice majú svoj stabilný trhový podiel, sú čím ďalej viac nahradzované odrodami systému ClearField (ES Novamis CL) a ClearField Plus (ES Janis CLP), kde farmári majú možnosť účinnej regulácie burín v poraste. Vďaka novým technológiám pestovania má poľnohospodár možnosť výberu najvhodnejšej odrody do jeho pestovateľských a technických podmienok. Najmarkantnejším rozhodovacím faktorom však aj napriek neustále novým možnostiam ostáva cena osiva a nezanedbateľným faktorom je aj realizačná cena produkcie vybraného hybridu. Kolísanie cien v spojitosti s nepriaznivým vývojom počasia vyvinuli v posledných rokoch tlak na znižovanie pestovateľských plôch slnečnice.

Slnečnica je, z hľadiska zaradenia do osevného postupu, nenáročná. Štandardne sa pestuje medzi dvoma obilninami, ale možno ju zaradiť aj po strukovinách, kde využíva ich dobrú predplodinovú hodnotu. Slnečnicu po sebe sa neodporúča pestovať v intervale kratšom ako 4-5 rokov. Príprava pôdy začína už jesennou podmietkou po obilnine a následnou jesennou orbou do hĺbky 20-25 cm. Pri orbe môžu byť zapravované do pôdy organické hnojivá, odporúča sa najmä jesenné zapravenie fosforečných a draselných hnojív. Slnečnica je náročná na dostatok živín, normatív uvádza spotrebu na 1t nažiek nasledovne: N-50kg, P-12,6kg, K-49,8 kg. Slnečnica sa vysieva do hĺbky 4-6 cm, pri teplote 10-12 oC, v našich podmienkach zvyčajne v druhej dekáde apríla. Vzdialenosť riadkov v romedzí 70-75 cm a 22-25 cm v riadku znamená že výsevok sa pohybuje v rozmedí 60 – 65 tis. jedincov na hektár. Najdôležitejšou časťou pestovania slnečnice je udržať ju bez zaburinenia. V súšasnosti máme viac možností ako to dosiahnuť, popri klasickej technológii preemergentnej aplikácie herbicídu, ktorého účinnosť je podmienená dostatočným množstvom zrážok, sa stáva čoraz aplikovanejšou technológiou systém CLEARFIELD kde je aplikácia posunutá do neskoršieho obdobia na vzídené buriny.

Slnečnicu sejeme na rovnakej parcele štandardne v 4-5 ročných odstupoch. Dôvodov je hneď niekoľko. Pre vysokú úrodu s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami potrebuje slnečnica enormné množstvo živín, zanecháva tak v pôde nízku zásobu pre následnú plodinu. Rastie tak nevyhnutnosť dodatočného zásobenia priemyselnými hnojivami. Pre zachovanie úrodového potenciálu pôdy danej parcely je tak nevyhnutné precízne plánovanie viacročného osevného postupu s presne určeným sledom plodín. Dodržaním správnej agronomickej praxe tak poľnohospodár zabezpečí nielen udržanie živinovej zásoby v pôde, ale aj vhodnú štruktúru a zabráni degradácii pôdy, ktorú by spôsobilo pestovanie slnečnice na jednej parcele v krátkom časovom slede (1-2roky). Najdôležiteším faktorom prečo nepestovať slnečnicu po slnečnici je výrazne nízka efektívnosť regulácie burín v poraste. Spolupôsobenie všetkých týchto faktorov by tak spôsobilo na jednej strane zníženie hektárovej úrody rádovo o 15-40%.
Štandardným obdobím pre zber slnečnice je september, v závislosti od priebehu počasia a skorosti vybraných hybridov. Najdôležitejším parametrom pre skladovanie je vlhkosť nažiek, ktorú STN 462300-6 uvádza na úrovni 8%. Zberová vlhkosť však býva spravidla vyššia, na úrovni 10-15%. Z hľadiska rovnomerného dozrievania odporúčame použitie desikantu už v momente, kedy 80% nažiek dosiahne vlhkosť 20-25%, ktorý zabezpečí nižšiu zberovú vlhkosť a zároveň minimalizuje náklady na prípadné dosúšanie produkcie. U HiOl hybridov odporúčame uskladnenie pri nižšej vlhkosti, na úrovni 7%. Poľnohospodárska prax v posledných rokoch vzhľadom na vysoké sumy teplôt ukazuje, že pre rovnomerné dozrievanie v mnohých oblastiach nieje potrebná desikácia. Vhodne zvolený termín žatvy, s ohľadom na zberovú vlhkosť, je prakticky jediným faktorom určujúcim výšku zberových strát.

Úroveň obsahu oleja stanovuje STN 46 2300-6 od ktorej sa spracovatelia odrážajú. Momentálne sú na Slovensku dva trhové druhy a to trhový A: semeno slenečnice s obsahom kyseliny linolovej min. 60 % z celkového obsahu mastných kyselín a trhový druh B: semeno slnečnice s obsahom kyseliny olejovej min. 78 % z celkového obsahu mastných kyselín. Ďalšími požiadavkami na kvalitu sú nečistoty, ktoré by nemali presiahnuť 2 % a poškodené a naklíčené zrná do výšky maximálne 3 %.

Dopyt po CL a CLP hybridoch rastie, nakoľko konvenčné pestovanie slnečnice s preemergentnou reguláciou zaburinenia naráža na problém s výškou zrážok potrebných na to aby tieto prípravky fungovali. CL hybridy nám ponúkajú možnosť toto riziko zmierniť. Výhodou je že sa dá konvečná metóda spojiť s CL. Pri očakávaní zrážok môžeme ošetriť CL alebo CLP hybridy preemegrentne a systém Clerfield použiť následne ako opravu proti burinám, ktoré nám nevyriešil preemergentný prípravok, Je to nákladný systém, ktorý nám ale zabezpečí čistý porast počas celej vegetácie. Problém nastáva ak by sme pestovali „klasický“ hybrid a hybrid CL prípadne CLP. Prípravok Pulsar môžeme použiť iba pri hybride CL a Pulsar Plus iba v prípade CLP hybridu. Ak by sme uvedený prípravok použili pri klasickom hybride, spôsobili by sme jeho popálenie a zničenie.

Pestovanie slnečnice sa neustále vyvíja ruku v ruke s rozvojom nových technológií pestovania a spracovania tejto perspektívnej olejniny. CL systém, ktorého súčasťou sú aj hybridy ponúkané spoločnosťou CANDOR, je tak v súčasnosti jednou z najvýhodnejších variant pestovania.