Kde klíči kvalita, rastie výnos

Dominanta našich polí. Od teplých nížin južného Slovenska až po chladné podtatranské prostredie. Meniace sa klimatické podmienky dávajú vyniknúť tejto plodine a identifi kujú ju ako vysoko plastickú a adaptabilnú.

Taktiež tu vyniká jej širokospektrálne využitie na viacerých úrovniach potravinového reťazca. Aj keď jej hlavným účelom pestovania v minulosti bolo potravinárske využitie, dnes je považovaná za nenahraditeľnú širokospektrálnu krmovinu. Univerzálnosť využitia a vysoká miera adaptability je jednoznačne preukázaná v hybride ES Eurojet (FAO Z 210/ S 220). V oblastiach severného Slovenska je výbornou „silážkou“ s výnosom na úrovni 20-25 t/ha, ktorá sa v teplejších rokoch dokáže odmeniť slušnou úrodou merkantilu. Jej potenciál sa dokáže naplno prejaviť aj v oblastiach s vyššími sumami teplôt a dlhším dňom, kde je jej úspech podčiarknutý pri použití na rýchlu a kvalitnú siláž, alebo ako následná plodina (na zrno či siláž) po raži na zeleno.

K rozmanitosti využitia kukurice výraznou mierou prospieva aj stále precíznejšie šľachtenie. Selekciou vybraných vlastností zvyšuje adaptabilitu kukurice na stále širšiu škálu podmienok prostredia. Je tak možné úspešne pestovať kukuricu v neustále sa meniacich podmienkach s prehlbujúcim sa nedostatkom vody. Dokonalý obraz o tom poskytuje systém Roots Power vyvinutý spoločnosťou Euralis poskytujúci odrode ES Mylord (FAO 370) silné a dokonale rozvetvené korene s vynikajúcou schopnosťou prenikať aj zhutnenou pôdou a čerpať živiny a vodu z hlbších, resp. menej dostupných, vrstiev pôdy. Debussy S (FAO 470), novinka nášho portfólia pre sezónu 2020 z dielne šľachtiteľa Euralis je vhodná do južných oblastí Slovenska, kde perfektne zvláda vysoké teploty a sucho. Rastlina je nižšieho až stredného vzrastu, vhodná prioritne pre pestovanie na zrno s výrazným Stay Green efektom. Pri pestovaní v podmienkach strednej až vysokej intenzity naplno prejaví svoj úrodový potenciál a v maximálnej miere zúročí podmienky danej lokality a vložených investícií. Vysporiada sa so širokým spektrom typov pôd a rôznymi lokalitami, čo dokázala v poloprevádzkových pokusoch v roku 2018. V lokalitách kde bola umiestnená, dosiahla výsledok od 105% až do výšky 126% priemeru pokusu, čo jednoznačne preukazuje jej plasticitu a vysokú vyrovnanosť dosiahnutej úrody zrna. Tieto výborné výsledky sú aj zásluhou dlhého klasu so štíhlym vretenom, ako aj vysokej odolnosti voči chorobám ako je Helmitosporióza a Fuzária.

Výsledky šľachtenia sú najmarkantnejšie u odrôd určených na špeciálne využitie, kde do popredia výrazne vystupujú dôkladne vyšpecifikované vlastnosti. Ide napríklad o kukurice využívané na potravinárske účely. V tomto sortimente ponúka Candor spoluprácu v širokej škále od sladkých a extra sladkých odrôd cez pukancové (Dynared FAO 320) až po vysokoolejnaté kukurice (San Isidro RH+ FAO 450). Špecifiká týchto odrôd ich predurčujú aj na ďalšie využitie – v krmivárstve hospodárskych zvierat. Kým Dynared s vysokým podielom karotenoidov je ideálnou súčasťou kŕmnych zmesí pre hydinu, je San Isidro RH+ kukuricou poskytujúcou neoceniteľne kvalitnú siláž (Tab. 1) pre hovädzí dobytok. Vysoký podiel oleja ako vyššej formy energie zabezpečuje zvýšenie prírastkov u mäsových zvierat a zároveň je výborným krmivom pre kravy na začiatku laktácie.

Bez ohľadu na výmeru či pestovateľské podmienky je kukurica exkluzívnou príležitosťou na spoluprácu. Šľachtenie tak prostredníctvom Candoru prináša nielen nové hybridy ale otvára široké príležitosti spolupráce.

Ing. Vladimír Miklovič
CANDOR, s.r.o.

 

DynaredDynared
Euralis ES DEBUSSYEuralis ES DEBUSSY